Toán 8 bài 39 trang 19

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x).)


Bạn đang xem: Toán 8 bài 39 trang 19

Hướng dẫn:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay quá số) là đổi khác đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Bài giải

a)(3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3(x - 2y))b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(dfrac25 + 5x + y))c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2)(= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy)(= 7xy(2x - 3y + 4xy))d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1) = dfrac25(y - 1)(x - y))e)(10x(x - y) - 8y(y - x))(= 10x(x - y) - 8y<( - (x - y)>)(= 10x(x - y) + 8y(x - y))(= 2(x - y)(5x + 4y))

Lưu ý:

Nhiều khi để làm xuất hiện tại nhân tử phổ biến ta đề nghị đổi dấu các hạng tử (sử dụng đặc thù (A = -(-A)))


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử tầm thường khác • Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính quý giá của biểu... • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 bệnh minh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giúp các bạn học tốt tiếng Anh
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung
• Giải bài 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6

Xem thêm: 1 Pound Bằng Bao Nhiêu Ký - Chuyển Đổi Pao Sang Kilôgam

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12